V EU mizí kvůli ovzduší ptáci. Lokální zdroje jim mohou dát další ránu

21.01.2022

Podle průzkumu mezinárodního týmu mezinárodního týmu, o kterém informovala Česká společnost ornitologická (ČSO) ze zemí Evropské unie zmizelo od roku 1980 na 600 milionů hnízdících ptáků. Největší propad tým pozoroval u vrabce domácího. Odborníci analyzovali údaje o 378 z 445 ptačích druhů, které jsou ve sledovaných zemích původní. Zmiňovaný vrabec domácí, přišel o podle průzkumu o polovinu své populace.

Podle odborníků na ptactvo dopadá nejen intenzivní zemědělství, ale z velkých měst mizí i kvůli znečištěnému ovzduší.

Významnou měrou k znečištění ve městech přispívají lokální zdroje tepla. Třeba v Praze je mnoho bytů a domů vytápěno vlastním zdrojem, obvykle využívajícím zemní plyn. Mnozí dodavatelé se přitom, často pod tlakem dodavatelů plynu a stavitelů plynových kotelen, odpojují od centrálních dodávek tepla a teplé vody. Vzniká tak velmi hustá síť zdrojů lokálního znečištění ovzduší.

Nízké komíny lokálních kotelen pochopitelně nemohou dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Pokud by trend přechodu od centrálního vytápění k lokálnímu pokračoval, nutně to povede v Praze k růstu množství oxidů dusíku, síry, i oxidu uhelnatého v ovzduší. To samozřejmě nebude mít dopad jen na ptactvo.

Podle studie ATEM 2020, zveřejněné například ZDE, by nahrazení dodávek dálkového tepla z teplárenské soustavy teplem z lokální kotelen zvýšilo jen produkci emisí NOx na území Prahy celkově o 207 tun za rok, což představuje osm plně naložených kamionů anebo čtyři železniční vagony. Oxidy dusíku přitom způsobují prokazatelně větší vznik nádorových onemocnění a obecně poškozují kvalitu ovzduší ve městě.